هیئت مدیره

هیئت مدیره و مدیران شرکت شیلان طب روز

مرکز جراحی و کلینیک میرداماد

مرکز جراحی میرداماد

 

1.آقای دکتر حمیدرضا تقی زاده        (رئیس هیئت مدیره)

2.خانم دکتر شبوا حکیمی                (نایب رئیس هیئت مدیره)

3.آقای دکتر فرهاد هوشیدری          (عضو هیئت مدیره)

4.آقای دکتر مرتضی رحیمی             (عضو هیئت مدیره)

5.آقای دکتر حسین دلفراز               (عضو هیئت مدیره)

 

 

مدیرعامل:                     دکتر حسید دلفراز

مدیرذاخلی:                    آقای رضا ندیمی

سوپروایزر اتاق عمل:        خانم فروزان جوانمیری

سوپر وایزر بخش بستری:  خانم گلاره خلیلی

مدیر امور مالی:               آقای شهرام جعفرپور

اداری:                            خانم مینا یعقوبی